اسناد سوخته دوره پهلوی متعلق به همسایگان موزه رضا عباسی است!