نخستین تحریم‌های جامع علیه ایران در دوران دکتر مصدق