تکریم قهرمانان قرآنی، هدف همایش بانوان فعال قرآنی است