داستانی که قدرت تکلم قطب الدین صادقی را گرفت/ مرد صلیبی سردشت