کمک یک میلیارد تومانی به خانواده های زندانیان نیازمند در کرمان