کشف 64 تن مواد مخدر در سال 94 / کاهش 7 درصدی سرقت مسلحانه