افزایش تقاضای 1.18 میلیون بشکه‌ای نفت در جهان در سال 2015