اگر خواستار دسترسی به سایت های نظامی ایران باشیم، آن را قطعاً انجام خواهیم داد