رهبر معظم انقلاب از نمايشگاه کتاب تهران بازديد کردند