درآمد 5میلیارد دلاری با جایگزینی گاز با فرآورده نفتی در روستاها