شهید عملیات مهندسی در جنوب شرق کشور به روایت «از آسمان»