انقلاب فرامدرن و تمدن اسلامي با اضافات در نمايشگاه كتاب