مسابقات بین‌المللی قرآن گامی بلند در ترویج فرهنگ ناب اسلامی است