شایسته: در صورت سقوط به گروه سوم مسئولیت بر عهده فدراسیون است