بروجردی: عربستان آینده بسیار سختی در پیش رو خواهد داشت