نادال: به اندازه گذشته خوب نیستم/ زندگي براي من شگفت‌انگيز بوده است