کسب نه مدال رنگارنگ مسابقات كاراته ارمنستان توسط دانش آموزان کرمانشاهی