مذاکره ای که بخواهد عزت ملت را مخدوش کند مورد پسند نیست/ هر کجا ظلمی واقع شده آمریکا مدافع آن بوده است