یک مسول نهاد ریاست جمهوری: طرح مشارکت اقتصادی در100 روستا اجرا می شود