قیمت 93 خوراک پتروشیمی به سال‌های قبل تسری نمی‌یابد