آمانو تفسیر خود از پروتکل الحاقی را ارائه کرده است