نباید اجازه داد از مستضعفین در انتخابات سوءاستفاده شود