قرار گرفتن بین 10 دانشگاه برتر، هدف اصلی دانشگاه علامه