اگر به کشتی ایران حمله شود، آتش به پاشده را نمی‌توانید مهار کنید