جریان سازی انقلاب ها در عرصه هنر نیازمند اتحاد فکری هنرمندان است