محدودیت دامنه نوسان سرمایه‌گذاری نوین، انجام معاملات سلف موازی برق