هاشمی: آمال ما استقلال فدراسیون‌ها از منابع مالی دولتی است