عدم حضور نمایندگان تشکل‌های دانشجویی در دیدار با معاون فرهنگی وزیر علوم