آسوشیتدپرس:پیشرفتی در مذاکرات جان کری با مقامات ارشد روسیه حاصل نشد