ضرورت افزایش عمق فعالیت‌های قرآنی در کنار برگزاری مسابقات