نعلبدیان، تعهد در تئاتر و «موبایل مرد مرده» در نمایشگاه