رسایی: چرا مجلس نباید توافقنامه‌ای که به آینده این مملکت مربوط است را امضا کند؟