دیدار سرپرست معاونت اجتماعی فرهنگی منطقه آزاد انزلی با مدیران اجتماعی،فرهنگی