مسیری که آل سعود در پیش گرفته مسیر نابودی است/ شاهزادگان سعودی بیش از هر زمانی مستاصل شده اند