نخستین مجمع شورای راهبردی لرستان با حضور وزیران و معاونان وزرا در لرستان تشکیل می شود