شکستن عزت یک کشور مسلمان توسط حاکم یک کشور اسلامی جاهلیت مضاعف است