وضعیت میدان میوه‌و‌تره‌بار پس از اجرای طرح تعزیرات