رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه کتاب تهران بازدید کردند