جزئیات استخدام پیمانی 213 نفر در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل