مصر: به خاطر حفظ امنیت ملی عربی همکاری با ایران را رد می کنیم /آشتی با تهران با توجه به وضعیت فعلی جهان