مصر: به خاطر حفظ امنیت ملی عربی، همکاری با ایران را رد می‌کنیم / آشتی با تهران با توجه به وضعیت فعلی جه