بهرام رادان اینگونه راوی کودکی ناصر حجازی شد/«جمعیت جلوی بیمارستان را که دیدم پی به بزرگی او بردم»