باقری: بازیکنان را توجیه می‌کنیم که در دربی دنبال ارائه بازی زیبا باشند