ادای دِین «سرایی» به «مشکاتیان» با اجرای قطعه «نهفت» + فیلم