حضور ایران در عراق با فشار سنگین تبلیغاتی مخالفان همراه است