دو هزار و 904طرح خودکفایی کمیته امداد در پارس آباد فعال است