دانشجویان دانشگاه صنعتی بیرجند با شهید گمنام وداع کردند