تببیین مفهوم «ورع» در بیان رهبر معظم انقلاب اسلامی