شرایط سختی را تجربه می‌کنیم/از این وضعیت خسته شده‌ایم