صنعت یزد فقط تشنه آب نیست/ عطش صنایع برای تامین منابع مالی